Activity in Kiel
Activity in Jena
Activity in Aquitaine area (France)
Activity in Norway
Activity in Romania
Activity in Southern Italy

CarboSchools
Globale endringer i klima og miljø: samarbeid mellom forskere og videregående skoler

CarboSchools kobler forskere fra flere ledende europeiske laboratorier innen karbonkjemi med videregående skoler. Innenfor slike samarbeider vil elever lære om klimaforskning, utføre eksperimenter som omhandler virkningen av drivhusgasser og lære om hvordan man kan redusere utslippene. Forskere og lærere samarbeider over flere måneder for å gi elevene praktisk forskningserfaring gjennom eksperimenter, besøk, debatter, osv. Det endelige resultatet synliggjøres for foreldre, venner, lokalbefolkningen osv. gjennom f. eks. foredrag, avisartikler og utstillinger.

Ni forskningsinstitutter i syv land utforsker hvordan de på regionalt nivå best mulig kan motivere og bidra til slike samarbeider når rammer, forskningsemner og aldersgrupper varierer. Europeisk samarbeid gjør det mulig å sammenligne resultater, lære fra hverandre og å utvikle sammenlignbar god praksis. Elever får europeisk erfaring ved å gjøre sammenlignbare målinger gjennom et felles "CO2-skolenettverk". En grundig evaluering av erfaringene vil gi en bedre forståelse av virkningen et slikt samarbeid kan ha på undervisningen.

CarboSchools ble startet i 2004 av CarboEurope og CARBOOCEAN, to store europeiske forskningsprosjekt som forsker på karbonkretsløpet. CarboSchools har fått bevilgninger til og med 2010 av EU-programmet ”Science in Society” og målet er å få ca 100 skoler involvert. Fra 2008 til 2011 vil også EU-prosjektet EPOCA, som studerer forsuring av havet, delta i CarboSchools. Vi håper at elevene erfarer hvordan man "stiller presise spørsmål til naturen" og lærer om det vi vil kalle det største ukontrollerte vitenskapelige eksperimentet i menneskets historie. Vi håper de vil la seg fasinere og at det vil sette dem i stand til å søke løsninger. Vi håper også å gjøre vitenskapelig læring mer tiltalende og utfordrende for dagens ungdom som jo er framtidens arbeidere, forbrukere og samfunnsborgere.


Norsk prosjekt

Innsamling av plankton på M/S Brattstrøm Den norske greina av CarboSchools omhandler i hovedsak marine emner, som kjemisk, fysisk og til en viss grad biologisk oseanografi, og fjordene utenfor Bergen er feltområdet vårt. I 2006 startet et samarbeid mellom forskere fra Bjerknessenter for klimaforskning/Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen og elever (16-19 år gamle) og lærere fra Bergen Katedralskole, og i løpet av disse årene har elever/lærere deltatt på flere endags-tokt både høst og vår. I 2008 ble samarbeidet utvidet med to andre videregående skoler i Bergen; Bjørgvin og Danielsen, og andre videregående skoler er også velkommen til å delta.

Hvordan og hvorfor varierer temperatur, oksygen og uorganisk karbon fra topp til bunn i ei vannkolonne, hvilke planktonarter finnes i vannet på ulike tider av året, hvilke arter lever på bunnen av en grunn fjord i motsetning til en dyp fjord, er fjordene sluk- eller kildeområder for atmosfærisk karbondioksid, og hvordan vil forsuring av havet påvirke livet der? Slike spørsmål krever hypoteser, innsamling av data, grundige laboratorieanalyser, databehandling, rapportskriving, og presentasjon av resultater – og dette er ganske likt hvordan forskerne arbeider. Så ved å delta i dette samarbeidet vil studentene ikke bare lære om marin kjemi/fysikk/biologi i tilknytning til klimaendringer, men også hvordan man vitenskaplig tenker og arbeider.

Et annet aspekt ved disse toktene er selvsagt fasen på forhånd der man planlegger og forbereder turen, i tillegg til sikkerhetsrutiner og måleinstrument om bord på båten.

Besøk vår lokale nettside for mer informasjon om prosjektet

.

link to CarboEurope website
link to Carboocean website
link to EPOCA website
Cordis FP7 homepage